ياران::

همای با شوق وانرژی بی سابقه ای مشغول پروژهای هست كه مربوط به حمايت از حيات وحش وطبيعت ميباشد. چون تا كنون همه چكامه هايش از تجربه های روزمره خود ومردم اطرافش بوده برای چكامه های اين پروژه نيز دارد با مردم در محيطهای زيست مختلف آشنا ميشود وبه جنگلهای گوناگون دنيا سفر كرده از نزديك با حيوانات هر محيط نيز آشنائی پيدا ميكند. پس از بازگشت به ميهن آواز مورچه ها راد ر جنگلهای شمال ايران شنيد واكنون در جنگلهای آفريقای جنوبی به ناله وفغان شير و پلنگهای آن ديار گوش ميدهد.
Languages: ENGLISH / PERSIAN | © 2010 | Designed by KIAGRAPHIX