کلاهت را بکن قاضی

کلاهت را بکن قاضی 1-خوش باش سروده ، آهنگ و تنظیم پرواز همای 2- آواز و تار-بایدها و نبایدها سروده محمد سلمانی 3- من بی می ناب زیستن نتوانم سروده خیام، آهنگ و تنظیم پرواز همای 4- دونوازی تار و سنتور نیما د لنوازی و محمود نوذری 5- آواز ، تار و سنتور سروده هوشنگ اقدامی، همام همدانی و خلیل جوادی 6- کلاهت را بکن قاضی سروده ، آهنگ و تنظیم پرواز همای 7- آواز و نی- زور و زَر سروده ژولیده نیشابوری 8-مردم آزاری مکن سروده ، آهنگ و تنظیم پرواز همای نوازندگان پاشا هنجنی نی محمود نوذری سنتور سهاب تربتی تمبک علیرضا مهدیزاده کمانچه اسفندیار شاهمیر دف نیما دلنوازی تار پرواز همای بم ساز

1. خوش باش 05:49 -
2. آواز و تار- بایدها و نبایدها 10:30 -
3. من بی می ناب زیستن نتوانم 8:45 -
4. کلاهت را بکن قاضی 8:49 -
5. آواز و نی - زور و زَر 9:16 -
6. مردم آزاری مکن 5:44 -
7. آواز ، تار و سنتور 13:05 -

بازگشت >>