دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

1- زبان نگاه سروده سایه، آهنگ و تنظیم پرواز همای 2- آواز و کمانچه سروده پرواز همای 3- آفتاب سروده ، آهنگ و تنظیم پرواز همای 4- آواز و سنتور - آب طلب نکرده سروده فاضل نظری 5- زِ من یاد کنید سروده ، آهنگ و تنظیم پرواز همای 6- خدا در روستای ماکشاورز است سروده پرواز همای 7-دیوانه چو دیوانه ببیند سروده ، آهنگ و تنظیم پرواز همای نوازندگان پاشا هنجنی نی محمود نوذری سنتور سهاب تربتی تمبک علیرضا مهدیزاده کمانچه اسفندیار شاهمیر دف نیما دلنوازی تار

1. زبان نگاه 7:56 -
2. آواز و کمانچه 6:58 -
3. آفتاب 5:43 -
4. آواز و سنتور - آب طلب نکرده 8:52 -
5. زِ من یاد کنید 6:41 -
6. خدا در روستای ما کشاورز است 7:44 -
7. دیوانه چو دیوانه ببیند 5:22 [سفارش آنلاين]

بازگشت >>