ملاقات با دوزخیان

اعضای گروه در این اجرا:
خواننده و نوازنده کوزه و سرپرست:همای
دف و کوبه ای:اسفندیار شاهمیر
تار:رهام سبحانی
سنتور:محمود نوذری
نی:پارسا احتشامی
رباب:حامد عرب ناجی
تمبک:ارژنگ فرامرزی
کمانچه:علیرضا مهدی زاده
بخش اول این کنسرت
1.من از جهانی دگرم
شعر،آهنگ و تنظیم از همای
2.تکنوازی سنتور و آواز
شعر از محمود طیاری
3.تصنیف چهارگاه
شعر،آهنگ و تنظیم از همای
4.تکنوازی تار و آواز شعر از پروین اعتصامی
5.توبه ها را بشکنیم شعر،آهنگ و تنظیم از همای
6.تکنوازی نی و آواز شعر از صغیر اصفهانی
7.ملاقات با دوزخیان شعر،آهنگ و تنظیم از همای
بخش دوم این کنسرت
1.مه پاره شعر،آهنگ و تنظیم از همای
2.ناز مکن شعر،آهنگ و تنظیم از همای
3.همنواز کوبه ای و آواز بر اساس طرحی از اسفندیار شاهیر
4.رباب،سه تار و آواز (نوا) شعر از صاءیب تبریزی
5.پندم ای زاهد مده شعر،آهنگ و تنظیم از همای
6.چهارمضراب به اسیران قفس آهنگ و تنظیم از رهام سبحانی
7.تکنوازی کمانچه و آواز شعر از صاءیب تبریزی
8.تصنیف نوا شعر،آهنگ و تنظیم از همای

1. 09:06 -
2. 06:29 -
3. 05:04 -
4. 05:42 -
5. 05:44 -
6. 03:24 -
7. 06:57 -

بازگشت >>