سرزمین بیکران

عنوان ترانه
پشيمانم آواز با چکامه ای از مستی مدارا کن ای شاه آواز با چکامه سرزمين بی کران

1. 3:38 -
2. 6:14 -
3. 8:45 -
4. 5:12 -
5. 7:19 -
6. 13:32 -
7. 8:49 -

بازگشت >>