سربازان

سربازان سروده محمد سلمانی، ساز و آواز بداهه نوازی بزن بر طبل بی‌ عاری سروده آهنگ و تنظیم همای‌ روزی ز سر سنگ سروده ناصر خسرو ساز و آواز، بربط و کمانچه از ماست که بر ماست سروده و آهنگ همای‌، تنظیم پاشا هنجنی آواز، سنتور، قیچک سرودهای پهلوان و همای‌ مفتی شهر سروده آهنگ و تنظیم از همای‌ تا کی‌ میتوانی‌؟ سروده آهنگ و تنظیم از همای‌

1. سربازان 10:58 -
2. روزی زسر سنگ عقابی... 10:00 -
3. از ماست که بر ماست 06:31 -
4. آواز، سنتور وقیچک 05:51 -
5. مفتی شهر 02:48 -
6. تا کی‌ میتوانی‌؟ 06:45 -

بازگشت >>